Category: ทำกล่องคอนโทรล

กล่องคอนโทรลงานทันตกรรม (พับกล่องเหล็ก)

หนึ่งผลงานงานพับกล่องเหล็ก ทันตกรรมคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้สำหรับงานทางด้านการแพทย์ เป็นงานที่เราทำตามแบบเช่น ขนาดรูปร่างหน้าตาและผิวงานตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นช่องสำหรับระบายความร้อนหรือช่องสวิชท์ต่างๆ เราทำให้ตามความต้องการของลูกค้า