Tagged: ขึ้นรูปเหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นขึ้นรูปในประเทศไทย

 ปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมที่ทำรายได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้ภาคการเกษตรและการส่งออกหรือนำเข้า ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นขึ้นรูปมีความต้องการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆเป็นหลัก โดยประเทศไทยมีความต้องการในการใช้เหล็กแผ่นเพิ่มมากขึ้นทุกปีเกือบเท่ากับสหรัฐอเมริกาและจีน เพราะเป็นประเทศไทยฐานหลักในการผลิตชิ้นส่วนสินค้านานาชนิด โดยในอุตสาหกรรมต่างๆในไทยก็ต้องนำเหล็กแผ่นขึ้นรูปมาใช้ทั้งสิ้น