Tagged: กล่องไฟ

กล่องไฟฟ้าในบ้าน

กล่องไฟฟ้ามาตรฐาน เป็นกล่องไฟชนิดติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น Electrical Breaker สั่งได้ตามแบบที่ต้องการ กว้างxยาวxสูง หรือแบบมาตรฐาน