Tagged: กล่องไฟฟ้าสามสาย

กล่องเหล็กตู้โหลด 3สาย-(รับพับตู้เหล็ก)

ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีการขยายตัวไปมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องจักรกล การผลิต หรืองานก่อสร้าง เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศและธุรกิจที่เติบโตขยายตัว ในส่วนของอุตสาหกรรมจึงมีการผลิตที่มากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมรวมถึงงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์